ఆశ్చర్యకరంగా రియలిస్టిక్ఆట్కమ్

ఆశ్చర్యకరంగా వాస్తవిక ఫలితం / మూడు రహస్యంగా ఉంచగలవు

త్రీ కెన్ ఒక రహస్యాన్ని మాబెల్ యొక్క అనేక రకాల ప్రతిభలు ఉన్నప్పటికీ, డిప్పర్ ఆమె క్లౌడ్ కక్కూలాండర్స్ మైండర్ కావడంపై ఆధారపడటం అంటే జీవితం…