కళ

కళ / కుక్కలు పోకర్ ఆడుతున్నాయి

డాగ్స్ ప్లేయింగ్ పోకర్ కాస్సియస్ మార్సెల్లస్ కూలిడ్జ్ సృష్టించిన ఆయిల్ పెయింటింగ్స్‌ను సూచిస్తుంది. మొత్తం సిరీస్‌లోని మొత్తం పద్దెనిమిది పెయింటింగ్‌లు…